Recentment s’ha publicat la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta llei afecta tant a productors i gestors de residus, com a les administracions públiques i als propis consumidors.

A més, aquesta llei pretén ser una ajuda en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi marí, contribuint així al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, inclosos en l’Agenda 2030.

1. Principi de jerarquia de residus.

La nova llei aplica en primer lloc el principi de jerarquia de residus en la reducció de l’impacte mediambiental, en ordre de més a menys preferència:

 • Prevenció.
 • Preparació per a la reutilització.
 • Reciclatge, un altre tipus de valorització (inclosa l’energètica).
 • Eliminació.

2. Mesures de prevenció.

Mesures per a desvincular el creixement econòmic del consum de recursos – i impacte en el medi ambient- existent avui:

 • Hostaleria ha d’oferir com a opció aigua no envasada.
 • Comerços d’alimentació han d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables adequats.
 • Es prohibeix destruir els excedents no venuts en general, devent primer anar destinats a donació, i altres opcions.
 • Comerços de més de 400m2 de superfície han de destinar almenys un 20% de la seva àrea de vendes a productes sense envàs, o en envàs reutilitzable.

“El principal objectiu d’aquesta nova llei és reduir al mínim els efectes negatius de la generació i gestió dels residus en la salut humana i el medi ambient.”

3. Restriccions a plàstics d’un sol ús.

Mesures que avançaran en la reducció del plàstic d’un sol ús, prevalent la substitució preferentment per alternatives reutilitzables i/o d’altres materials:

 • Objectiu de Reducció dels productes de plàstic d’un sol ús del 50% (en 2026) i del 70% (en 2030).
 • Obligació de cobrar preu pels recipients (diferenciat en tiquet venda) a consumidors, a partir de 1/1/2023.
 • Productes de plàstic d’un sol ús subjectes a reducció com ara gots per a begudes i recipients per a aliments.

4. Impost especial als plàstics d’un sol ús.

Mesures que avançaran en la reducció del plàstic d’un sol ús, prevalent la substitució preferentment per alternatives reutilitzables i/o d’altres materials:

 • El tipus impositiu és de 45 cèntims per quilogram de plàstic no reciclat (aprox. 30% del cost plàstic), a partir de 1/1/2023.
 • Es graven els envasos d’un sol ús, tant si es presenten buits com si es presenten amb contingut.

Quan entra en vigor la Llei 7/2022?

La llei va entrar en vigor el passat 10 d’abril, és a dir, un dia després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

A excepció del Títol VII Mesures fiscals per a incentivar l’economia circular, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2023. Aquestes mesures inclouen dos nous impostos, un sobre envasos de plàstic no reutilitzables i un altre sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

A més a partir de l’1 de gener estarà prohibida la distribució gratuïta de productes de plàstic d’un sol ús i haurà de cobrar-se un preu per cadascun dels productes de plàstic que es lliurin al consumidor.

5. Responsabilitat ampliada del productor.

Mesures que pretenen assegurar que qui col·loca l’envàs en el mercat, assumeix els costos de recuperar i gestionar els residus generats, ampliant la seva responsabilitat a:

 • Assumir la gestió del residu i la seva responsabilitat financera per a complir amb els objectius mínims (de circularitat o reciclatge) establerts per llei.
 • Establir sistemes de dipòsit que garanteixin devolució de quantitats i retorn del producte.
 • Implantar un sistema d’informació per a obtenir informació (fiable) dels fluxos de materials utilitzats i residus.
 • Ampliar la responsabilitat a la recuperació de residus de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges.